Back to top
 • Openingstijden showroom: 14:00 - 20:00
 • Openingstijden klantenservice: 11:00 - 21:00

  Privacyverklaring

  Privacyverklaring

  Diamond Shisha Supply respecteert de privacy van de bezoekers van zijn website, in het bijzonder de rechten van de bezoekers met betrekking tot geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Vanwege volledige transparantie met onze klanten hebben wij daarom een beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot deze verwerkingen zelf, het doel ervan alsook de mogelijkheden voor betrokkenen on hun de rechten zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen.

  Totdat u op de website het gebruik van cookies en andere tracking systems accepteert, plaatsen wij geen niet-geanonimiseerde analytische cookies en/of tracking cookies op uw computer, mobiele telefoon of tablet.

  Met het voortzetten van het bezoek van de website accepteert u de volgende gebruikersvoorwaarden.

  De huidige op de website beschikbare versie van de privacy policy is de enige versie die van toepassing is zolang u de website bezoekt, totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt.

   

  Artikel 1 – Wettelijke bepalingen

  1. Diamond-shisha.nl
  2. Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens: Focus Supply, Doksöz, (Diamond Shisha Supply is onderdeel van Focus Supply), gevestigd te Hazepad 15, 4823AV, Breda, kvk-nummer: 67436773

   

  Artikel 2 – Toegang tot de website

  De toegang tot de website en het gebruik is strikt persoonlijk. U zult deze website alsook de gegevens en informatie die daarop verstrekt worden niet gebruik voor commerciële, politieke of publicitaire doeleinden, dan wel voor enige commerciële aanbiedingen en in het bijzonder niet gebruiken voor ongevraagde elektronische aanbiedingen.

   

  Artikel 3 – De content van de website

  Alle merken, afbeeldingen, teksten, commentaren, illustraties, plaatjes, videobeelden, geluiden, alsook alle technische applicaties die gebruikt kunnen worden om de website te laten functioneren en meer in het algemeen alle onderdelen die op deze site zijn gebruikt, zijn beschermd bij wet door intellectuele eigendomsrechten. Ieder reproductie, herhaling, gebruik of aanpassing, op welke wijze dan ook, van het geheel of slechts een onderdeel ervan, met inbegrip van de technische applicaties, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verantwoordelijke, in ten strengst verboden. Indien de beheerder niet meteen actie onderneemt tegen enig inbreuk, kan dit niet worden opgevat als stilzwijgende toestemming dan wel afzien van rechtsvervolging.

   

  Artikel 4 – Het beheer van de website

  Voor het goede beheer van de website kan de beheerder op ieder moment:

  • De toegang aan een bepaalde categorie bezoekers schorsen, onderbreken of beperken tot de gehele of een gedeelte van de website.
  • Alle informatie verwijderen die het functioneren van de website kan verstoren of in strijd is met nationale of internationale wetgeving of in strijd is met internet-etiquette.
  • De website tijdelijke niet beschikbaar hebben teneinde updates uit te kunnen voeren.

   

  Artikel 5 – Verantwoordelijkheden

  De beheerder is in geen geval verantwoordelijk voor falen, storingen, moeilijkheden of onderbrekingen van het functioneren van de website, waardoor de website of een van zijn functionaliteiten niet toegankelijk is. De wijze waarop u verbinding zoekt met de website is uw eigen verantwoordelijkheid. U dient zelf alle geschikte maatregelen te treffen om uw apparatuur en uw gegevens te beschermen tegen onder andere virusaanvallen op het internet. U bent bovendien zelf verantwoordelijk voor de website en de gegevens die u op internet raadpleegt.

  De beheerder is niet aansprakelijk voor juridische procedures die tegen u worden gevoerd:

  • Vanwege het gebruik van de website of diensten toegankelijk via internet
  • Vanwege het schenden van de voorwaarden van deze privacy policy

  De beheerder is niet verantwoordelijk voor enige schade die u oploopt, dan wel derden of uw apparatuur oplopen als gevolg van uw verbinding met of het gebruik van de website. U zult zich onthouden van iedere actie tegen de beheerder als gevolg hiervan.

  Indien de beheerder betrokken raakt bij een geschil als gevolg van uw gebruik van deze website, is hij gerechtigd alle schade die hij dientengevolge lijdt en zal lijden op u te verhalen.

   

  Artikel 6 – Het verzamelen van gegevens

  Uw gegevens worden verzameld door. Onder persoonsgegevens worden verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon: als identificeerbaar word beschouwd een natuurlijk persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificatie zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificatie of een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit.

  De persoonsgegevens die op de website worden verzameld worden hoofdzakelijk gebruikt door de beheerder voor het onderhouden van relaties met u en indien aan de orde voor het verwerken van uw bestellingen. 

   

  Artikel 7 – Uw rechten met betrekking tot uw gegevens

  Op grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG heeft eenieder recht op inzage van en rectificatie of wissing  van zijn persoonsgegevens of beperking van de hem betreffende verwerking, alsmede het recht van de  verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt deze rechten uitoefenen door contact op te nemen via www.diamond-shisha.nl. 

  Ieder verzoek daartoe dient te worden verzegeld van een kopie van een geldig identiteitsbewijs, waarop u handtekening heeft gezet en onder vermelding van het adres waarop er contact met u kan worden opgenomen. Binnen 1 maand na het ingediende verzoek, krijgt u antwoord op u verzoek. Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en het aantal van de verzoeken kan deze termijn indien nodig met 2 maanden worden verlengd.

   

  Artikel 8 – Verwerking van persoonsgegevens

  In geval van enige schending van enige wet – of regelgeving, waarvan de bezoeker word verdacht en waarvoor de autoriteiten persoonsgegevens nodig hebben die de beheerder verzameld, word deze aan hen verstrekt na een uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek van die autoriteiten, waarna deze persoonsgegevens mitsdien niet meer onder de bescherming van de bepalingen van deze privacyverklaring vallen.

  Indien bepaalde informatie noodzakelijk is om toegang te krijgen tot bepaalde functionaliteiten van deze website, zal de verantwoordelijke het verplichte karakter van deze informatie aangeven op het moment van het vragen van de gegevens.

   

  Artikel 9 – Commerciële aanbiedingen 

  U kunt commerciële aanbiedingen krijgen van de beheerder. Indien u deze niet (meer) wenst te ontvangen, stuurt u een mail naar het volgende adres: www.diamond-shisha.nl. 

  Indien u tijdens het bezoek van de website enige persoonsgegevens tegenkomt, dient u zich te onthouden van het verzamelen ervan of van enig ander ongeoorloofd gebruik alsook van iedere daad die een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van die perso(o)n(en) oplevert. De beheerder is in geen geval verantwoordelijk in bovengenoemde situaties.

   

  Artikel 10 – Bewaartermijn gegevens

  De door de beheerder van website verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de duur zoals deze bij wet is bepaald.

   

  Artikel 11 – Cookies

  Een cookie is een klein tekstbestand dat bij bezoek aan onze website geplaatst wordt op de harde schijf van uw computer. Een cookie bevat gegevens zodat u bij elk bezoek aan ons website als bezoeker kan worden herkend. Het is dan mogelijk om ons website speciaal op u in te stellen en het inloggen te vergemakkelijken.

  Wij gebruiken de volgende soorten cookies op onze website:

  • Functionele cookies: zoals sessie- en login cookies voor het bijhouden van sessie- en inloginformatie.
  • Geanodiseerde Analytische cookies: om inzage te krijgen in het bezoek aan onze website op basis van informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze wijze kunnen we de communicatie en informatievoorziening beter afstemmen op de behoefte van bezoekers van onze website. We kunnen niet zien wie onze website bezoekt of vanaf welke pc het bezoek plaatsvindt.

  Meer specifiek gebruiken wij de volgende cookies:

  Geen overige cookies

  Wanneer u onze website bezoekt kunnen cookies afkomstig van de verantwoordelijke en/of derden op uw apparatuur worden geïnstalleerd.

  Voor meer informatie over het gebruik, het beheer en het verwijderen van cookies voor elk besturingstype, nodigen wij u uit om de volgende link te raadplegen: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/internet-telefoon-tv-en-post/cookies#faq

   

  Artikel 12 – Beeldmateriaal en aangeboden producten

  Aan het beeldmateriaal dat behoort bij de aangeboden producten op de website kunnen geen rechten worden ontleed.

   

  Artikel 13 – Toepasselijk recht

  Op deze voorwaarden is Nederlands Recht van toepassing. De rechtbank van de beheerder is exclusief bevoegd bij eventuele geschillen omtrent deze voorwaarden, behoudens wanneer hierop een wettelijk uitzondering van toepassing is.

   

  Artikel 14 – Contact

  Voor vragen, productinformatie of informatie over de website zelf, kunt u zich richten tot: www.diamond-shisha.nl.